Кафедра зоології та екології тварин. Біологічний факультет.

Тєрєхова Вікторія Валеріївна

Старший викладач.
E-mail: viktoriaterekhova82@gmail.com

кафедра зоології та екології тварин
біологічний факультет
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
м.Свободи,4, Харків, 61022 Україна

Terehova

Академічні курси:

Медична ентомологія
Біологія безхребетних

Наукові інтереси:

Систематика, екологія, поширення та морфологія жуків-ксилофагів (Coleoptera).

Освіта:

1999 – 2003 – B.Sc., Kharkiv National Karazin University (Zoology)
2003 – 2004 – M. Sc., Kharkiv National Karazin University (Zoology)

Наукові публікації:

 1. Шешурак П. Н., Бартенев А. Ф., Садовнича Л. В., Терехова В. В. Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycidae) Сумской области [Украина]. // Природничі науки на межі століть (до 70-річчя природничо-географічного факультету НДПУ). Матеріали науково-практичної конференції. — Ніжин, 2004. – С. 111-112.
 2. Бартенев А. Ф., Терехова В. В. К изучению жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) Левобережной Украины // VI з’їзд українського ентомологічного товариства. Тези доповідей. — Біла Церква, 2003 — С. 9–10.
 3. Бартенев А. Ф., Терехова В. В. К изучению популяций насекомых-ксилобионтов // Современные проблемы популяционной экологии: материалы IX Международной научно-практической экологической конференции. Белгород, 2–5 октября, 2006 г. — Белгород: изд-во ПОЛИТЕРРА, 2006, С. 14–16.
 4. Бартенев А. Ф., Терехова В. В. К изучению ксилофильных жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) Левобережной Украины. // Животный мир: охрана и рациональное использование: Материалы научно-практической конференции. — Х., 2005. — С. 35-39.
 5. Терехова В. В. Методика изучения стволовой фауны. // Екологізація сталого розвитку агросфери, культурний грунтогенез і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: Матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених до 190-річчя ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2006. — С. 248–249.
 6. Терехова В. В. К вопросу о формировании комплекса короедов (COLEOPTERA, SCOLYTIDAE) — ксилофагов ильмовых пород. // Біологія: від молекули до біосфери: збірник матеріалів Першої міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (21–23 листопада 2006р., м. Харків). — Х., 2006. — С. 81.
 7. Бартенев А. Ф., Терехова В. В. Заметки о жуках-усачах (Coleoptera, Cerambycidae) национального природного парка «Гомольшанские леса» // Научные исследования на территориях природно-заповедного фонда Харьковской области. Сборник научных статей. — Х., 2006. — Вып. 2. — С. 39–43.
 8. Терехова В. В., Бартенев А. Ф. Новые сведения о распространении и биологии Trichoferus campestris (Faldermann, 1835) (Coleoptera, Cerambycidae) в Украине. // Известия Харьковского энтомологического общества. — 2006 (2007). — Т. XIV, вып. 1–2. — С. 67–68.
 9. Терехова В. В. Особенности биологии короедов трибы Xyleborini (Coleoptera, Scolytidae) НПП «Гомольшанськие леса». // Біологічне різноманіття екосистем: сучасна стратегія захисту рослин: Матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених до 75-річчя факультету захисту рослин ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2007. — С. 93–94.
 10. Кукина О. Н., Терехова В. В. Специфика эколого-фаунистических исследований насекомых-ксилобионтов. // Материалы всеукраинской научно-практической конференции «Музейні експозиції та виховний процес у формуванні особистості» // Биологический вестник. — Т.11, №1. — 2007 — С. 18–19.
 11. Терехова В. В. Ксилофильные жесткокрылые (Сoleoptera) ильмовых древесных пород НПП «Гомольшанские леса» // VII з’їзд українського ентомологічного товариства. Тези доповідей. — Ніжин, 2007. — С. 130.
 12. Руководство к учебно-полевой практике по энтомологии: учебно-методическое пособие (издание 2-е) // Бартенев А. Ф., Терехова В. В. — X: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2008 — 74 с.
 13. Терехова В. В. Видовий склад та деякі особливості екології короїдів-заболонників (Сoleoptera, Scolytidae) Cхідного Лісостепу України // Матеріали міжвузівської наукової конференції «Екологія — шляхи гармонізації відносин природи та суспільства» (м. Умань, 23–24 квітня 2009 р.) — Умань, 2009. — с. 23–24.
 14. Терехова В. В., Бартенев А. Ф. Обзор фауны жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) лесостепной и степной зон Левобережной Украины // Биоразнообразие и роль животных в экосистемах: Материалы V Международной экологической конференции (12–16 октября 2009 г., Днепропетровск). — Днепропетровск: Лира, 2009 — С. 234–236